Allmänna villkor

Allmänna villkor

Följande villkor reglerar förhållandet mellan kund (nedan kallad kund) och Suavo Media
921211-5217 (nedan kallade Suavo Media rörande kundens användning av Suavo Media´s tjänster.
Dessa Allmänna villkor utgör en integrerad del av det huvudavtal som är ingånget mellan
parterna. För det fall det finns överenskommelser mellan parterna som avviker från dessa
allmänna villkor skall det specificeras särskilt i huvudavtalet alternativt i en bilaga tillhörande
huvudavtalet.

1. Användande av Suavo Media´s tjänster
1.1. Kunden förbinder sig att använda tjänsten enbart för lagliga aktiviteter, enligt all
applicerbar lagstiftning samt även enligt dessa allmänna villkor. Ej tillåtet användande
inkluderar, men är inte begränsat till:
• Hot mot personer eller organisationer.
• Försök att framställa sig som representant för varumärken/tjänster utan ägarens samtycke.
1.2. Den kontraktsskrivande kunden ansvarar för all användning av sitt konto.
1.3. Det åligger kunden att förhindra att det lösenord han erhållit för användande av sitt
konto kommer i orätta händer.
1.4. Kund är medveten och accepterar att Suavo Media inte lämnar någon avkastningsgaranti
med anledning av kundens användning av tjänsten.

2. Säkerhet
2.1. Kunden får inte använda Suavo Media´s tjänster eller de resurser dessa ger tillgång till för att
läsa eller ändra information för andra av Suavo Media´s kunder.
2.2. Suavo Media förbehåller sig rätten att lämna ut kundinformation till systemadministratörer
eller myndigheter för att hjälpa dessa att utreda fall av misstänkt missbruk av denna eller
andra tjänster.

3. Suavo Media´s skyldigheter
3.1. Suavo Media skall tillhandahålla sina tjänster i enlighet med bestämmelserna i detta avtal.
Suavo Media har rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter i detta avtal.
3.2. Suavo Media hanterar all kundinformation som konfidentiell och förbinder sig att värna om
kundens integritet, att ej utlämna kundinformation med undantag för 2.2. Med ”konfidentiell
information ” avses varje upplysning – teknisk, kommersiell eller av annan art – oavsett om
upplysningen dokumenterats eller icke, med undantag för:
3.2.1. Upplysning, som är allmänt känd eller kommer till allmän kännedom på annat sätt än
genom brott från parts sida mot innehållet i detta avtal.
3.2.2. Upplysning, som part kan visa att han redan kände till innan han mottog den från den
andra parten.
3.2.3. Upplysning, som part mottagit eller kommer att mottaga från tredje man utan att vara
bunden av sekretessplikt i förhållande till denne.
3.3. Suavo Media vidtar endast SEO onpage åtgärder som överensstämmer med riktlinjerna från
respektive sökmotor. Cloaking, dolda texter etc. är exempel på arbetsmetoder Suavo Media inte använder sig utav.

4. Betalning och ersättning
4.1. Betalning skall vara Suavo Media tillhanda senast på förfallodagen som är angiven i
huvudavtalet. Har kunden valt att delbetala tjänsten på flera tillfällen, alternativt debiteras
per månad, skall det fakturerade beloppet alltid vara Suavo Media tillhanda senast på respektive
förfallodag. För det fall delbetalning ej inkommer i tid förfaller hela det resterande beloppet
för tjänsten som helhet till omedelbar betalning. Kredittiden är 20 dagar om inget annat
överenskommits.
4.2. Dröjsmålsränta utgår med 8% från förfallodagen och till dess att betalning fullgjorts.
Suavo Media har rätt att påföra en fakturaavgift på 45 SEK per faktura vid uppdelad betalning.
4.3. För det fall Suavo Media´s fordran ej är betald till fullo äger Suavo Media rätt att debitera
påminnelseavgift, inkassoavgift samt avgifter för eget arbete.
4.4. Delbetalning och/eller utökad kredittid av faktura medges endast i det fall då kund ej har
tidigare betalningsanmärkningar. Kreditkontroll görs av samtliga kunder. Vid
betalningsanmärkning frånfaller ev. utfästelse om delbetalning och/eller utökad kredittid av
faktura. I dessa fall har Suavo Media rätt att kräva förskottsbetalning innan tjänsten levereras till
kund.
4.5. Suavo Media förbehåller sig rätten att utav kunder som ej är registrerade i Sverige kräva
förskottsbetalning innan tjänsten påbörjas.
4.6. För det fall kund ej betalar Suavo Media´s faktura (alternativt delfaktura vid uppdelad
betalning) senast på förfallodagen, eller försätts i konkurs eller på annan grund kan antas vara
på obestånd, har Suavo Media rätt att säga upp avtalet och avsluta tjänsten med omedelbar
verkan.
4.7. Samtliga priser anges exklusive mervärdesskatt.

5. Kundens ansvar
5.1. Kund ansvarar för att Suavo Media tillhandahålls erforderliga uppgifter för att kunna utföra
uppdraget till fullo. Med detta avses tex accessuppgifter till kundens webbplats och sådan
information som är att se som nödvändig för färdigställande av Suavo Media´s arbete. För det
fall Suavo Media ej erhåller dessa uppgifter kommer kunden oavsett att debiteras för tjänsten
enligt dess fulla kostnad.
5.2. Kunden skall aktivt verka för att tjänsten kan genomföras på avsett sätt.
5.3. Kund ansvarar för att Suavo Media´s SEO arbete ej skrivs över på webbsidan. Om detta sker
och kund önskar att Suavo Media skall återställa arbetet utgår en debitering om 1500sek/timme.
5.4. Respektive part är ansvarig för handhavande, skötsel och utveckling av sin egen webbplats och för den information och det material som förevisas på densamma. För det fall
kund anlitar parallellt med Suavo Media annan leverantör av samma typ av tjänster som Suavo Media tillhandahåller är Suavo Medias´s ansvar för tjänsten begränsat till det arbete Suavo Media utför. Suavo Media tar inget ansvar för andra leverantörers arbete för det fall kunden skadas utav detta.

6. Produkten Google Ads
6.1. Kontot för Google Ads hanteras och administreras utav Suavo Media. Efter avslutat
samarbete äger kunden kontot och dess innehåll. Kund bör skriftligen meddela Suavo Media
innan avslutad delning av kontot, detta för att Suavo Media skall kunna ha skälig tid att förändra
eventuella rutiner avseende fakturering utav Google spend/trafikbudget.
6.2. Om kund inte erlagt betalning senast på fakturans förfallodatum har Suavo Media rätten att
pausa annonseringen på kontot.

7. Force Majeure och andra ansvarsbegränsningar
7.1. Suavo Media´s ansvar för skada eller förlust som drabbar kund är alltid begränsade till högst
ett halvt basbelopp. Suavo Media ansvarar inte för skada som uppstått där orsaken är utom
Suavo Media´s kontroll eller bestämts alternativt påverkats av tredje part.
7.2. Suavo Media garanterar inga nivåer vad det gäller ranking eller resultat av ranking på
sökmotorer.
7.3. Suavo Media ansvarar inte vid något fall för indirekt skada, indirekt förlust eller följdskada.
7.4. Suavo Media kan inte hållas ansvariga för hackerattacker på kunds webbsidor. För
återställning av webbsidor eller andra åtgärder som kund önskar debiterar Suavo Media en
kostnad på 1500sek/timme.

8. Avtalstid och uppsägning
8.1. Den initiala avtalstiden är 12 månader eller såsom överenskommet i huvudavtalet. Den
part som önskar att avtalet upphör efter denna avtalstid är skyldig att säga upp avtalet
skriftligen senast två månader före avtalstiden slut, annars förlängs avtalet i enlighet med
nedanstående stycke 8.2. Detta för att Suavo Media skall ha skäliga möjligheter att kunna leda,
fördela och planera arbetet för kunden. Eventuella avvikelser ifrån detta skall specificeras i
huvudavtalet och undertecknas av bägge parter.
8.2. Säger kunden inte upp avtalet enligt ovanstående stycke 8.1 förlängs avtalsperioden
automatiskt med 12 månader (eller sådan annan initial avtalstid som var överenskommen i
huvudavtalet) i taget samt i övrigt till det pris, tjänsteinnehåll och villkor som för den
föregående avtalsperioden. Samma uppsägningstid- och villkor gäller för
förlängningsperioden som för den initiala avtalsperioden.
8.3. Kunden är skyldig att utge en ersättning som motsvarar 80 procent av det belopp som
Suavo Media annars hade fakturerat för den återstående avtalsperioden för det fall att kunden
säger upp avtalet i förtid i strid med ovanstående stycke 8.1 och 8.2.
8.4. Uppsägning skall ske skriftligen med firmatecknares underskrift och gäller från det datum
Suavo Media mottagit uppsägningen. Det åligger kunden att säkerställa att Suavo Media erhållit
uppsägningen. Suavo Media skickar efter mottagen uppsägning en bekräftelse på mottagandet.

9. Värvning av personal
9.1 Om Kunden under samarbetet med Suavo Media och upp till 12 månader därefter, direkt
eller indirekt, anlitar personal som arbetat hos Suavo Media under tiden för samarbetet skall
Suavo Media ersättas för den ekonomiska skada som uppstår. Då skadan svårligen kan
beräknas, fastställs den härmed till ett belopp om 400 TSEK (fyra hundra tusen kronor) som
skall erläggas senast 60 dagar från det att skadan skett.

10. Ändringar
10.1. Alla skriftliga eller muntliga åtaganden och utfästelser som föregått avtalet ersätts av
innehållet i huvudavtalet och dessa allmänna villkor.
10.2. Suavo Media äger rätt att ändra dessa allmänna villkor. Villkorsändring träder i kraft vid
förnyad avtalsperiod eller om ändringen föranletts av domstolsutslag eller lagändring,
omedelbart. Aktuella allmänna villkor publiceras på https://suavomedia.se.
10.3. Tillägg till och ändringar av villkoren i undertecknat huvudavtal skall för att vara
bindande vara skriftligt avfattade och undertecknade av parterna.

11. Reklamation och Tvist
11.1. Tvist angående tolkningen eller tillämpningen av avtalet mellan kund och Suavo Media
samt därmed sammanhängande rättsförhållanden skall i första hand lösas genom
förhandlingar mellan parterna. Kan parterna inte komma överens ska tvist i anledning därav
slutligt avgöras av allmän domstol.
11.2. Reklamation skall skriftligen framställas inom två veckor från det datum part erhållit
kännedom, eller borde ha erhållit kännedom, om det reklamationen grundas på. Vid utebliven
reklamation ska rätten att göra krav anses förfallen.
11.3. Svensk lag skall tillämpas på huvudavtalet och dessa allmänna villkor.

Rulla till toppen